Collectie Schenkingen

 

Door de vele contacten die wij hebben met Oud Indiëgangers en familie merken wij dat veel informatie langzaam verloren gaat. Souvenirs, onderscheidingen en de mooie scheepskisten verdwijnen naar de kringloop, verzamelaars of in het slechtste geval in de vuilniszak. Wij proberen niet alleen de verhalen te verzamelen, maar wij willen ook zoveel mogelijk de tastbare herinneringen in de vorm van documenten, onderscheidingen, beeldjes, kisten etc. bewaren als het  erfgoed dat behoort bij de gemeente Meppel. Als u er geen duidelijke bestemming meer voor heeft dan zouden wij een schenking zeer op prijs stellen. Wij gebruiken het materiaal voor toekomstige tentoonstellingen of als beeldmateriaal voor de verhalen die wij op deze website of op een andere plek willen vertellen. Het materiaal wordt zeker niet voor de verkoop aangeboden. Het blijft in eigendom of in bruikleen van de Stichting Oud Indiëgangers Meppel.

 

We hebben een prachtige schenking (schenker wil anoniem blijven) ontvangen.Gedenkboek KNIL, Vereniging van Oud-Onderofficieren van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, Madjoe, 1911 -1961, inclusief het Jubileumnummer 1911 - 1991 en bijlage."Wij wenden ons tot God en Jan Soldaat, als hooge nood en bittre strijd ons wacht. De nood voorbij, het land in vredesstaat, vergeten wordt de Heer en Jan Soldaat. Veracht".

 

 

 

Schenking van de zoon van Jacobus Wilhelmus van der Velde

De schenkingen hebben al weer een plek gevonden in een van onze vitrines

(links op de plank)

 

We ontvangen niet alleen schenkingen van oud Indiëgangers uit Meppel maar door onze vele contacten ontvangen we ook spullen uit die periode van Indiëgangers uit andere delen van Nederland. Onze voorzitter Richard Spraakman zoekt dan verder het een en ander uit. 

Hieronder het verhaal:

Recent heeft de Stichting Oud Indiëgangers Meppel een schenking ontvangen van de zoon van Jacobus (Joop) Wilhelmus van der Velde. 

Jacobus Wilhelmus (Joop) van der Velde is geboren op 18 november 1927 te Leiden. Legernummer 271118000. Hij was oorlogsvrijwilliger, en hij diende van 26 september 1945 tot en met augustus 1948. 

Bij zijn vertrek naar Nederlands-Indië was hij woonachtig in Den Haag op het adres: Vlierboomplein 9.

Joop met zijn moeder

De schenking bestaat onder andere uit een uniek doosje, het ereteken Orde en Vrede met de gespen. Een aantal zeer persoonlijke bezittingen zoals een sigaretten doosje met een afbeelding van een kroonduif of waaierduif, een kruis en een aantal persoonlijke documenten. 

Het unieke doosje is samen met de andere spullen al jaren in de familie. Het doosje is van England naar Nederland verstuurd. Het is niet duidelijk wat er in heeft gezeten, maar wel kunnen we de adressering nog grotendeels ontcijferen.

J.W. v.d. Velde, Army No. 220097.
1e Army Troops East Hampstead Park near Wokingham England. 

Het leger maakte gebruik van het East Hampstead Park vlakbij Wokingham. Zij bouwden daar zogenaamde “Nissen Huts”, het 16e Leger Genie Troepen zal gezien de adressering daar ondergebracht zijn. 

Links een foto van de zogenaamde 'Nissen Huts'

Korporaal J.W. van der Velde, maakte onderdeel uit van het 16e Leger Genie Troepen Stafcompagnie. Dit onderdeel werd opgericht 6 november 1945 te Gorinchem (als 1e Indië Compagnie). 

Op 30 april vertrok het schip de Sibajak vanuit Rotterdam naar Southampton. In Southampton gaat het 16e leger genie troepen aan boord van de Sibajak. Op 4 mei 1946 vertrok het onderdeel uit Southampton met het schip de Sibajak naar Nederlands-Indië, om daar op 31 mei 1946 in Tandjong Priok aan te komen. 

 

Embleem van het 16e Leger genie Troepen

Embleem afgeleid van het embleem 'Netherlands District', een eenheid begin 1945 opgericht als onderdeel van de 21e Army Group en verantwoordelijk voor militaire administratie en het herstel van Nederland na de capitulatie van Duitsland. Het hoofdkwartier was gevestigd in Den Haag. Het 16e Leger Genie-cie droeg dit embleem al in die periode toen zij bij dit geallieerde onderdeel dienst deed. 

Tegel van het 16e Compagnie leger Genie troepen.

 

De Leger Genie Troepen hadden een afwijkende organisatie ten opzichte van de Genie Veld compagnieën en bestonden uit vier werkpelotons, waren uitgerust met zwaarder technisch materieel en hadden een Electro - Mechanisch peloton. Het E&M peloton bevatte o.a. een mobiele werkplaats, verplaatsbare stroom/licht aggregaten en pompinstallaties. De werkzaamheden van de LGT lagen meer achter de linies. In Indië daarentegen werd de LGT ook ingezet in de voorste lijn. 16 LGT bestond voornamelijk uit OVW'ers. Na aankomst in Batavia werd de compagnie geplaatst bij het C.L.G.T. (Commando Leger Genie Troepen), ingedeeld bij de B - Divisie en, nadat de sector Bandoeng was overgenomen van de Engelsen, gelegerd in het oude KNIL kampement in Tjimahi. Het werk bestond voor een grot deel uit het herstellen van de convooiweg Buitenzorg - Bandoeng.

Doordat 16 LGT was uitgerust met zwaar materiaal was het zeer geschikt voor de bouw van grotere en/of complexe geniewerken zoals permanente bruggen en vliegvelden.

Voorbeelden hiervan zijn de "jukbrug" over de Tjitaroem en een"parabool vakwerkbrug" over de Tjikoebang. Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, was 16 LGT ingedeeld bij de gevechtscolonne van de V - Brigade, minus 1 peloton dat was ingedeeld bij de W-Brigade. Op grond van luchtverkenningen en uit andere bronnen concludeerde men dat , gezien de toestand van de wegen en bruggen, de opmars genie technisch een pittige klus zou worden. Vanuit Bandoeng werd de opmars ingezet naar Cheribon. Hier ging de opmars van de W-Brigade verder langs de kust richting Semarang. De V-Brigade boog af naar het zuiden en bereikte na een zware tocht over smalle kronkelige bergwegen en gammele bruggen de zuidkust.

 

"Onze Prinses Marijke", afkomstig uit het fotoalbum van J.W. van der Velde.

Onze Toren aan het strand”, afkomstig uit het fotoalbum van J.W. van der Velde.

 

Na de 1e politionele actie was 16 LGT als onderdeel van de B - Divisie zowel in het gebied van de V- als van de W-Brigade actief. Zo kon je de mannen van 16 LGT o.a. tegenkomen in Semarang, Tegal, Garoet en Poerwokerto. In Tegal, gelegen aan de noordkust, werd de generator van de elektriciteits centrale hersteld.

Een ander knap staaltje werk was de 100 meter lange brug over de Kali Sari bij Loerahgoeng Landeuh op de verbindingsweg, ook wel "Jappenweg" genoemd, van midden naar west Java. Een door de Japanners aangelegde weg, ten zuiden van de kustweg, die ver genoeg van de kust lag en niet door vuur van schepen bereikt kon worden.

 

“Waar opgeknapte Jappentanks nog goed voor zijn...” afkomstig uit het fotoalbum van J.W. van der Velde.

 

W.J. Seyn, Luitenant-Kolonel der Genie K.N.I.L., Divisiecommandant B-Divisie, schreef een artikel genaamd; “Enige werken uitgevoerd de 16e Cie. Legergenietroepen. Hierin staat een mooie beschrijvingen van de belangrijke werkzaamheden van het 16e Cie. Legergenietroepen.

Een grote klap voor 16 LGT betrof de dood van 4 man op 28 december 1947 bij Tjikidjing, ten noorden van Kawali, die daar met hun konvooi in een hinderlaag liepen.

Begrafenis van de gesneuvelde kameraden, afkomstig uit het fotoalbum van J.W. van der Velde.

Na de repatriëring van de OVW bataljons van de W - Brigade werd 16 LGT (minus 2 pelotons) gelegerd in het gebied rond Pekalongan en Tegal. Niet lang daarna zou 16 LGT zelf repatriëren.

 

J.W. van der Velde keerde terug met het schip de Zuiderkruis, dat vertrok uit Tandjong Priok op 19 juni 1948, en hij kwam aan in Rotterdam op 14 juli 1948 te Rotterdam. Embarkatie op de Zuiderkruis te Tandjong Priok.

Hoe vol het was en hoe warm aan boord van de "Zuiderkruis"

 

Op de Zuiderkruis zat naast het bekende Bataljon Friesland ook het 16 LGT.

 

 

Een groot feest bij de thuiskomst van Jacobus Wilhelmus (Joop) van der Velde. Op de foto zien we een bord met een ‘Haagse Ooievaar’.

 

Wij danken de familie van der Velde voor de prachtige schenking !

 

 

28 juni 2023 kregen we uit Meppel, namens de heer Dijkstra en mevrouw Reiding Jans, weer een leuke schenking, een drietal boeken, waaronder; Ontglipt Verleden van J. van Baal, 2 delen.

J. van Baal (1909), uit een streng gereformeerd milieu in Scheveningen, ging hij in 1934 als bestuursambtenaar naar Ned.-Indi, waar hij in 1936 werd benoemd als "controleur" in Merauke (Zuid-Nieuw-Guinea). In 1938 volgde overplaatsing naar Java, later het eiland Lombok, waar hij was toen Japan Indonesië bezette (1942). Hij werd op Celebes geïnterneerd. Na de oorlog volgde tot 1947 ziekte- en studieverlof in Nederland. Van Baal, later bekend als gouverneur van N-Guinea en vooraanstaand antropoloog, beschrijft hier zijn herinneringen tot 1947. Het tweede deel gaat over de periode 1947-58. Vooral de periode op N-Guinea (230 blz.) en de internering (80 blz.) krijgen veel aandacht.

Dank voor deze schenking !!

 

In onze zoektocht naar de achtergrond van de Oud Indiëgangers uit Meppel komen wij in contact met heel veel mensen. We wisselen gegevens uit en soms krijgen we leuke items toegezonden. 

Een anonieme schenking uit de nalatenschap van een KNIL Militair. Een bijzondere wikkel van Sunlight zeep afkomstig van de Lever's zeep Fabrieken Batavia. Aan de rechterkant de tekst in het Maleis.

 

Recentelijk mochten wij het boek, “De Politionele Acties, De strijd om Indië 1945 / 1949” van Pierre Heijboer aan de collectie toevoegen (middels een schenking).

Dit boek is van Luitenant Kolonel van de Ven der AAT geweest. Het boek is door hem zeer kritisch gelezen en van kanttekeningen voorzien. Hij begint dan ook met de volgende tekst:

“Zie kanttekeningen in tekst vanwege onzorgvuldige tekst van de schrijver en gebaseerd op eigen ervaringen en kennis van de situatie”

Zo schrijft hij op bladzijde 158; “trieste mening van een stervende commandant”. Dit als reactie op het verhaal over de opperbevelhebber Soedirman.

Het geheel is een interessant tijdsdocument door de ogen van Luitenant Kolonel van de Ven.

 

Een anonieme schenking. Kaartje van het Limburgs Thuisfront om geld op te halen voor de aanschaf van kerstpakketten voor onze mannen  overzee. 1949

Een anonieme schenking. Het betreft een een document om Maleis naar Japans te vertalen ten tijde van de 2e Wereldoorlog. Het geheel is gevonden in een repatkist van een marinier. 

Een anonieme schenking. Een brief van Arie van Schajik, geboren op 23 april 1927. De brief is geschreven op 27 juni 1947 inTandjong Priok aan zijn ouders. Een brief met belevenissen, met een blik op wat er om hem heen aan de hand is. "Hier zit ik tussen allemaal oorlogsvrijwilligers in, en die gasten zitten al een jaar hier. Ze hebben alleen een beetje kapsones maar voor de rest gaan ze wel".

Uniek document.

 

De volgende 3 items hebben wij als schenking gekregen van Henk Duinkerken uit Hoogeveen. Zijn vader zat bij het 1-1 Regiment Infanterie, Drentsche Bataljon

 

Mevrouw Coby Luijer-Uiterwijk deed ons twee prachtige schenkingen. Een programma boekje Revue Begitoe Kita uit 1950 en het programma boekje van de revue uit 1951 "wij zijn er bijna".

 

 

Twee zeer unieke items zijn ons geschonken door Meinder Gorter, en zijn afkomstig van Egbert Gorter geboren op 5 Juli 1926. Egbert zat bij de T-brigade 2-II-7 Regiment infanterie. Het is een dagboekje en een zelf gemaakt aantekeninsgboekje tijdens de opleiding.

 

 

Mevrouw Coby Luijer-Uiterwijk schonk ons de boekjes "Elementaire Cursus Indonesië", en "Populair Maleis". De boekjes zijn  afkomstig van haar vader oud Indiëganger Willem Uiterwijk

 

Mevrouw Coby Luijer-Uiterwijk schonk ons een originele stafkaart van het gebied Bandjar te Java. 

Uitgave van US Army 1944.

De kaart meet 50.5 cm x 63.5 cm.